Polityka prywatności Platformy Sprzedażowej

BARG Dolny Śląsk sp. z o.o. we Wrocławiu („Platforma”)

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

  BARG Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ulica Północna 15-19, 54-105 Wrocław, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000022557, o nr NIP: 7542649947, o kapitale zakładowym w wysokości 470 000,00 zł, Dane kontaktowe w zakresie przetwarzanych danych osobowych: e-mail lukasz.hubiak@barg.pl Tel. 691 227 434

II UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 2. sprostowanie przetwarzanych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. usunięcia przetwarzanych danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 5. żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  1. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją &ndash wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez BARG prawnie uzasadnionych interesach) &ndash art. 21 ust. 1 RODO;
  2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim &ndash art. 21 ust. 2 RODO.

Prosimy o kontakt, jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez BARG plików cookies, (o których mowa poniżej) można wyrazić zwłaszcza za pomocą funkcji „Ustawienia plików cookies”, która znajdują się na stopce strony Platformy lub odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli zostanie uznanym, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III.DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ.

Dane są przetwarzane przez BARG w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczeniem usług w niej oferowanych. Poniżej wymieniono szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w zależności od podejmowanych działań:

 1. Skorzystanie z Platformy &ndash rejestracja konta klienta, korzystanie z formularza zamówienia:
  1. Cel przetwarzania: realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w ramach Platformy;
  2. Podstawa Prawna: umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub obowiązek prawny związany z rachunkowością, zobowiązujący BARG do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. Okres przetwarzania: przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez obydwie Strony (więcej informacji poniżej).
  4. Skutki niepodania danych osobowych: Brak możliwości skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy
 2. Nawiązywanie kontaktu:
  1. Cel przetwarzania: Obsługa zapytań lub zgłoszeń;
  2. Podstawa Prawna: umowa lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) &ndash w przypadku, gdy zapytanie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną;
  3. prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu komunikowania się z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) &ndash jeżeli zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
  4. Okres przetwarzania:
   1. przez czas trwania wiążącej umowy lub &ndash jeśli umowa nie zostanie zawarta &ndash 2 lata od momentu przesłania zapytania lub zgłoszenia;
   2. 2 lata od momentu przesłania zapytania lub zgłoszenia, lub do momentu, w którym uwzględniony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.

   Dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przed obydwie Strony (więcej informacji poniżej).

  5. Skutki niepodania danych osobowych: Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.
 3. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na zapewnienie bezpieczeństwa formularzy dostępnych na stronach Platformy.
  1. Cel przetwarzania: Zapewnienie bezpieczeństwa formularzy dostępnych w Platformie;
  2. Podstawa Prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i zabezpieczenia formularzy dostępnych na stronach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Okres przetwarzania: do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia pliku cookie, wykorzystywanego w celu zabezpieczenia formularzy dostępnych na stronach (więcej na temat plików cookies wykorzystywanych w Platformie znajduje się w sekcji „Pliki cookies&rdquo Polityki prywatności).
  4. Skutki niepodania danych osobowych: Brak możliwości zapewniania bezpieczeństwa formularzy dostępnych na stronach Platformy.
 4. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych:
  1. Cel przetwarzania:
   Marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej w sekcji „Profilowanie&rdquo i „Pliki cookies&rdquo Polityki prywatności);
  2. Podstawa Prawna:
   prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w powyżej realizowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Okres przetwarzania:
   do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia pliku cookie, wykorzystywanego w celach marketingowych.
  4. Skutki niepodania danych osobowych:
   Brak możliwości otrzymywania interesujących klienta sugestii produktów lub usług.
 5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych (statystycznych).
  1. Cel przetwarzania:
   1. analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Użytkownika po stronie internetowej Platformy, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników;
   2. analiza działań w Platformie mająca na celu dokonanie rozliczeń z podmiotami współpracującymi;
  2. Podstawa Prawna:
   prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w powyżej realizowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Okres przetwarzania:
   do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez pliku cookie, wykorzystywanego w celach marketingowych.
  4. Skutki niepodania danych osobowych:
   1. nie uwzględnimy preferencji dotyczących korzystania z Platformy w pracach nad jej rozwojem;
   2. aktywność Użytkownika nie będzie brana pod uwagę podczas analizowania naszej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi (w tym przy naszych rozliczeniach z partnerami) – przy czym dane osobowe nie będą w żadnym przypadku ujawniane tym podmiotom;
 6. Badania satysfakcji świadczonych za pośrednictwem Platformy usług.
  1. Cel przetwarzania: dostosowanie usług do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości tych usług;
  2. Podstawa Prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w powyżej realizowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Okres przetwarzania:
   1. 2 lata od momentu przesłania zapytania lub zgłoszenia, lub do momentu, w którym BARG uwzględni sprzeciw wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej.
   2. Dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez obydwie Strony (więcej informacji poniżej)
  4. Skutki niepodania danych osobowych: nie uwzględnimy opinii dotyczącej usług BARG w pracach nad ich dalszym rozwojem.
 7. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Platformą lub usługami
  1. Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
  2. Podstawa Prawna: prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w powyżej realizowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez obydwie Strony (więcej informacji poniżej) lub zostanie rozpoznany Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych.
  4. Skutki niepodania danych osobowych: brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. PROFILOWANIE.

W ramach Platformy dokonywane jest profilowanie –będzie to miało miejsce, jeśli odpowiednie zezwolenia zostaną udzielone (np. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki) na takie działania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami Użytkownik może być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Użytkownika treściach. Spowoduje to, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzysta Użytkownik, będą bardziej dostosowane do niego i jego potrzeb. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.

V. DZIAŁANIA ANALITYCZNE (STATYSTYCZNE).

W ramach Platformy prowadzone są działania analityczne, mające na celu badanie ruchu na Platformie, zwiększenie jego intuicyjności i przystępności &ndash w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli odpowiednie zezwolenia zostaną udzielone (np. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki) na takie działania. W ramach analizy będą brane pod uwagę dane: skąd Użytkownik został skierowany do Platformy (tj. w szczególności &ndash czy od partnera biznesowego) oraz sposób, w jaki Użytkownik porusza się na stronie internetowej Platformy &ndash a więc np. to, ile czasu spędzi na danej podstronie, czy w które miejsca na stronie kliknie. Dzięki temu można dostosować układ i wygląd Platformy oraz zamieszczane w niej treści w zależności od potrzeb Użytkowników, a także dokonywać rozliczeń z podmiotami współpracującymi.

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Przetwarzając dane osobowe Użytkownika stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

VII. PLIKI COOKIES.

Platforma, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.

W Platformie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Platformy.

Aby ustawić preferencje w zakresie wykorzystywania plików cookies przez Platformę, należy skorzystać z funkcji „Ustawienia plików cookies”, którą znajduje się na stronie Platformy. W celu dowiedzenia się więcej na temat zarządzania plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki:

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będą one dłużej przetwarzane.

VIII. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Administrator w zakresie działania Platformy korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają w prowadzeniu działalności.  Powierzając do przetwarzania Twoje dane &ndash podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na udokumentowane polecenie. Poniżej znajduje się lista odbiorców danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA  UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku z Platformą hostingodawca Nie dotyczy
dostawca oprogramowania do zarządzania zadaniami Nie dotyczy
usługa monitorowania jakości pracy serwisu Nie dotyczy
dostawca standardowego oprogramowania biurowego Nie dotyczy
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność Nie dotyczy
założenie konta użytkownika w Platformie portale społecznościowe tak – Stany Zjednoczone
podmiot zapewniający system mailingowy nie ma miejsca
skorzystanie z komunikatora dostępnego w Platformie podmiot dostarczający komunikator dostępny w Platformie nie ma miejsca
przebywanie na stronie Platformy z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych podmiot ułatwiający optymalizację strony Nie dotyczy
przebywanie na stronie Platformy z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych podmiot zapewniający usługi marketingowe Nie dotyczy
zakup w Platformie dostawca oprogramowania księgowego Tak – Polska
dostawca płatności Tak – Polska
podmiot zapewniający system mailingowy Nie dotyczy
biuro rachunkowe Nie dotyczy
nawiązanie z nami kontaktu mailowego lub za pomocą formularza kontaktowego dostawca skrzynki poczty elektronicznej Nie dotyczy
podmiot zapewniający system mailingowy Nie dotyczy
wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług świadczonych w związku z Platformy podmiot zapewniający oprogramowanie do badania satysfakcji Nie dotyczy
przebywanie na stronie Platformy z ustawieniami zezwalającymi na zapewnienie bezpieczeństwa formularzy dostępnych na stronach Platformy podmiot wspomagający bezpieczeństwo IT Platformy Nie dotyczy