REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

BARG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. BARG udostępnia Klientom Platformę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Platforma kierowana jest do podmiotów będących konsumentami oraz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 2 Definicje

 1. Badanie – rodzaj udostępnionej przez BARG dla Klienta usługi, wykonywanej na jego indywidualne zamówienie, dobierane przez Klienta lub polecane przez BARG w zależności od wymogów Klienta;
 2. Dokumentacja – dokumenty przygotowane przez BARG na zamówienie Klienta, zawierające dane z wyników przeprowadzanych przez BARG badań i analiz oparte o zamówione Badanie;
 3. Klient – konsument lub Klient zamawiający i opłacający zamówioną Usługę;
 4. Platforma – rozwiązanie informatyczno-prawne udostępniane przez BARG Użytkownikom i Klientom, służące zamawianiu usług i pozwalających na przygotowanie Dokumentacji, w oparciu o dane i informacje wprowadzone przez Klienta do Zamówienia, umieszczone na stronie internetowej pod adresem: swiadectwabarg.pl.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z BARG czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto – nieodpłatna funkcja Platformy, umożliwiająca Użytkownikowi m.in. zamawianie Usług oraz Treści Cyfrowych, a także dostęp do historii zamówień.
 7. BARGBARG Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ulica Północna 15-19, 54-105 Wrocław, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000022557, o nr NIP: 7542649947, o kapitale zakładowym w wysokości 470 000,00 zł;
 8. Platforma – platforma internetowa BARG, w ramach której działają strony internetowe umożliwiające zamawianie Usług, prowadzenie Konta Użytkownika oraz weryfikacji zamówionej Dokumentacji;
 9. Klient – podmiot będący konsumentem oraz niebędący konsumentem, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystający z Platformy wyłącznie w celach bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową, w tym prowadzonym lub zakładanym przedsiębiorstwem, a w szczególności Klient w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 11. Usługa – zamówione przez Klienta działo realizowane przez BARG.
 12. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy, zakładająca konto i dokonująca zamówienia.
 14. Treści – Dokumenty oraz Treści cyfrowe.
 15. Treść Cyfrowa – treści cyfrowe, przygotowane przez BARG i dostarczane Klientowi odpłatnie za pośrednictwem Platformy, niedostosowywane, w przeciwieństwie do Dokumentacji, do Klienta. W szczególności wzory.
 16. Usługi – wszelkie usługi świadczone za pośrednictwem Platformy.
 17. Umowa – umowa o świadczenie usług w ramach Abonamentu, której zakres określa Klient zamawiając płatne Usługi.

§ 3 Funkcjonowanie Platformy

 1. Platforma pozwala Klientowi na wprowadzonych przez niego informacji i danych, na zamówienie Badań i Usług oraz Treści Cyfrowych.
 2. Lista Badań oraz Treści cyfrowych dostępna jest w Platformie.
 3. Treści zawarte w Platformie w tym rodzaje możliwych do zamówienia Badań nie są listą zamkniętą, są indywidulanie przygotowywane w zależności od potrzeb Klienta oraz dostosowywane w zależności od indywidualnych warunków zamówionej Usługi w oparciu o Normy Polskie dotyczące Badania oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zależności od danego badania.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia w Platformie danych zgodnych ze stanem faktycznym – z uwzględnieniem zapotrzebowania dotyczącego danego Badania, a w szczególności podania prawdziwego i poprawnego:
  1. Imienia, nazwiska lub firmy Klienta;
  2. Adresu zamieszkania, dzielności lub adres korespondencyjny;
  3. Adresu miejsca pobrania próbek;
  4. numeru NIP lub PESEL;
  5. adresu e-mail Klienta;
 5. Ocena czy Treści Cyfrowe lub Badanie są adekwatne dla Klienta zależy od prawidłowości wprowadzonych przez niego danych.
 6. BARG zastrzega prawo do weryfikacji zamówionej Usługi w szczególności w przypadku zamówienia Usługi, w której dokonuje się pobrania materiałów do badań lub wykonania badania w miejscu wskazanym przez Klienta.
 7. Dokumentacja i Treści Cyfrowe udostępniane są w postaci plików .docx, .xlsx,.pdf lub innym wskazanym przez BARG formacie – w zależności od wyboru BARG.
 8. BARG przekazuje Klientowi Dokumentację lub Treści Cyfrowe na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub według wyboru Klienta wysyła Dokumentację na trwałym nośniku na adres do korespondencji wskazany przez Klienta
 9. W ramach Platformy BARG nie zapewnia się Klientowi wsparcia technicznego lub prawnego, w szczególności BARG nie opiniuje i nie konsultuje wyników Badań wskazanych w Dokumentacji. Dalsza analiza i opinie mogą stanowić przedmiot odrębnej indywidualnie uzgadnianej z Klientem umowy.
 10. Klient odpowiada za prawdziwość i rzetelność wprowadzanych w Platformie informacji, jak i ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki posługiwania się Treścią Cyfrową lub Dokumentacją zamówioną w BARG.
 11. Klient może założyć Konto Klienta lub zamówić Badania w trybie „gość”. Zamówienie w trybie „gość” nie powoduje wygenerowania dla Klienta loginu i hasła do Konta Klienta w celu pobrania Dokumentacji z Badań.

§ 4. Zawarcie umowy i czas jej obowiązywania

 1. Umowa pomiędzy Klientem a BARG, w oparciu o Regulamin jest umową o wykonanie dzieła w zakresie realizacji zamówionego przez Klienta Badania oraz na prowadzenie Konta Klienta na Platformie służącego do weryfikacji historii zamówień, dostępu do danych Klienta oraz weryfikacji Dokumentacji udostępnionej przez BARG.
 2. Umowa zostaje zawarta w przypadku prowadzenia Konta Klienta z momentem jego założenia zaś w przypadku zamówienia z momentem złożenia zamówienia na konkretne Badanie, wybrane przez Klienta z listy udostępnionych przez BARG Badań.
 3. Założenie Konta Klienta przez Klienta jest tożsame z zaakceptowaniem, dostępnego w Platformie Regulaminu.
 4. Umowa na korzystanie z Platformy – w zakresie Konta Klienta – zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Czas trwania usługi wykonania Badań i przygotowania Dokumentacji na podstawie przeprowadzonych Badań jest zależny od prawidłowego określenia przez Klienta zakresu i miejsca wykonania Badań, rodzaju wybranych Badań oraz okresu technologicznego i wymogów związanych z właściwymi norami dla wybranego przez Klienta Badania. O przewidywanym terminie Badań a tym samym wykonania zamówienia, Klient jest informowany w opisie Badania lub w osobnej korespondencji elektronicznej w przypadku konieczności doprecyzowania zakresu oraz miejsca wykonania Badania.
 6. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez Klienta, a w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta – również przez BARG, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. BARG może zdecydować o dodaniu lub usunięciu Badania z listy udostępnionych Badań dla Klientów.
 8. Umowa na czas określony może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez Klienta i ulega rozwiązaniu z końcem okresu, na który została zawarta. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie realizacji zamówionego Badania Klient jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia zależnego od zakresu wykonanego zadania.
 9. Odbiór Dokumentacji przez Klienta następuje poprzez jej podgląd w Koncie Klienta lub po nadaniu Dokumentacji Klientowi drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektroniczne lub przesyłką pocztową albo kurierską na adres do korespondencji wskazany przez Klienta.
 10. Klient nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli BARG był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących Klienta. Jednakże w wypadku takim BARG może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
 11. Klient określa sposób dostarczenia próbek do Badania poprzez wybranie opcji: kurier, paczkomat lub odbiór próbki przez BARG – co powoduje, określenie przez BARG kosztów do zapłaty przez Klienta w ramach wyboru jednej z opcji dostawy próbek do BARG, których Klient zobowiązuje się do zapłaty razem z zamówionym Badaniem.
 12. BARG nie udziela gwarancji za wykonane zamówienie. Klientowi przysługują wszystkie roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 13. W przypadku, jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, prawo do odstąpienia od umowy mu nie przysługuje, zaś jeżeli Klient jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje ze względu na fakt, że przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 5. Płatności

 1. Płatność za Usługi powinna zostać dokonana przez Klienta z góry i jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówionego Badania.
 2. W ramach Platformy BARG udostępnia następujące metody płatności:
  1. płatność kartą płatniczą – w ramach kart obsługiwanych przez Krajowy Integrator Płatności S.A.- system płatności pod marką „Tpay”;
  2. płatność szybkim przelewem – w ramach instrumentów płatniczych obsługiwanych Krajowy Integrator Płatności S.A.- system płatności pod marką „Tpay;

– szczegółowa lista obsługiwanych kart płatniczych i banków dostępna jest w Platformie.

 1. BARG może udostępnić Klientom kod rabatowy („Kod Rabatowy”) służący zmniejszeniu kwoty ceny za Usługi. Szczegółowe warunki realizacji Kodu Rabatowego zostaną wskazane wraz z przekazaniem Kodu Rabatowego.
 2. Klient akceptuje otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zaksięgowania zapłaty za Badania..
 3. W przypadku skorzystania z opcji dokonania płatności w terminie innym niż niezwłocznie po wybraniu odpowiedniej opcji w Platformie BARG przekaże Klienta na adres e-mail link do systemu e-płatności, a także przypomni Klienta o możliwości dokonania płatności, w przypadku jej niedokonania w terminie 7 dni od wykreowania Dokumentu.
 4. Wszelkie ceny podane w Platformie są cenami brutto i zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest BARG.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności Platformy BARG dostępną pod adresem: swiadectwabarg.pl

§ 7 Warunki techniczne i zastrzeżenia

 1. Aby skorzystać z odpłatnych Usług Klient musi spełnić następujące wymogi techniczne:
  1. posiadanie urządzenia z aktualną przeglądarką internetową, zapewniającą prawidłową obsługę javascriptu oraz plików cookies;
  2. posiadanie konta e-mail;
  3. posiadanie aplikacji pozwalającej na prawidłowe otwieranie plików Pdf;
  4. posiadanie dostępu do sieci Internet.
 2. BARG nie zapewnia wsparcia technicznego i prawnego dla usług świadczonych w ramach Platformy.
 3. BARG ponosi wobec Klienta odpowiedzialność wyłącznie za Wady w Dokumentacji.
 4. Wadą, w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu, jest każda niezgodność dostarczonej przez BARG Dokumentacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Ustawy lub z innymi powszechnie i bezwzględnie obowiązującymi przepisami, powstała z wyłącznej winy BARG oraz istniejąca na dzień odbioru Dokumentacji, która wywołała bezpośrednią szkodę po stronie Klienta, stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną, pod warunkiem zgłoszenia tej szkody BARG w terminie dwóch lat od sporządzenia Dokumentu („Wada”).
 5. Odpowiedzialność BARG nie obejmuje utraconych korzyści. Wszelka odpowiedzialność BARG ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez BARG z tytułu sporządzonej Dokumentacji lub zakupu Treści Cyfrowej.
 6. Odpowiedzialność BARG za zdarzenia o charakterze siły wyższej jest wyłączona. Poprzez silę wyższą rozumie się wyjątkowe wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym o następujących, łącznie występujących cechach: na które Strona nie ma wpływu, przed którym Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia niniejszej Umowy, którego Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz którego zaistnienia nie można przypisać drugiej Stronie. W szczególności pojęcie to oznacza wojnę lub każdy inny akt o charakterze militarnym, w tym zamachy, akty terroru, powstania, wojnę domową, hybrydową lub cybernetyczną, inwazję, mobilizację, embargo, strajki (za wyjątkiem strajków pracowników Stron), eksplozję jądrową, skażenie radioaktywne, zamieszki społeczne, pożar, powódź, epidemię, pandemię lub inne stany nadzwyczajne lub klęski żywiołowe, długotrwałe awarie zasilania (tzw. blackout) itp. obiektywnie uniemożliwiające danej Stronie wykonywanie jej zobowiązań objętych niniejszą Umową.
 7. Ocena adekwatności Dokumentacji lub Treści Cyfrowej do wymogów Klienta powinna zostać dokonana przez Klienta. Ryzyko posługiwania się Dokumentacją i dostosowaniem jego treści do faktycznej działalności Klienta ponosi Klient. Tym samym BARG realizuje zamówienie Klienta zgodnie z zakresie zamówionego Badania, bez realizacji potrzeby Klienta oraz sposobu wykorzystania udostępnionej Dokumentacji.
 8. W przypadku usunięcia, ukrycia lub jakiejkolwiek modyfikacji, zawartych w treści Dokumentacji, BARG nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z wykorzystaniem zmienionej Dokumentacji.
 9. BARG nie odpowiada za skutki przekazania Dokumentacji przez Klienta osobom trzecim. Wszelką odpowiedzialność z tytułu posłużenia się Dokumentacją przez osobę, której Klient udostępnił Treści ponosi Klient.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w ramach korzystania z usług świadczonych przez BARG, treści bezprawnych.

§ 9. Komunikacja i reklamacje

 1. Klient może kontaktować się z BARG, w języku polskim, przy wykorzystaniu następujących danych i adresów:
  1. przy użyciu poczty elektronicznej: chem@barg.pl
  2. telefonicznie, w dni robocze, w godzinach 08.00 – 16.00: 697 691 214
 2. Reklamacje powinny być składane przez Klienta wyłącznie na adres email: chem@barg.pl
 3. Reklamacja składana przez Klienta powinna zawierać numer zamówienia (Order ID) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wybór czy wady Dokumentacji mają być usunięte w ramach rękojmi.
 4. BARG ustosunkowuje się do zgłoszonych reklamacji w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania.

§ 10 Licencja

 1. Z chwilą uzyskania przez Klienta dostępu do Dokumentu lub Treści Cyfrowych Klient staje się uprawniony do użycia Dokumentacji wyłącznie zgodnie z określonym przez Klienta celu i zgodnie z przeznaczeniem Badania na podstawie, którego została sporządzona Dokumentacja.
 2. BARG – z chwilą przeniesienia na Klienta egzemplarza Dokumentacji lub Treści Cyfrowych – udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Treści Cyfrowej lub treści opracowanych w Dokumentacji przez BARG, w tym do wykonanych Badań. Licencja nie obejmuje praw zależnych, a także prawa do sublicencji.
 3. Licencja udzielana jest w celu posługiwania się przez Klienta Dokumentacją lub Treścią Cyfrową na potrzeby własne i nie uprawnia Klienta do udostępnienia jego treści osobom trzecim, w zakresie innym niż wykorzystanie Dokumentacji lub Treści Cyfrowej przez Klienta zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Licencja wygasa z chwilą naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności z chwilą niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Dokumentacji lub zmiany jej treści lub wykorzystania wyłącznie części Dokumentacji, co może spowodować błędne wnioski z badań przez organy i inne podmioty, jakim udostępnia się Dokumentację.
 5. Z chwilą wygaśnięcia licencji Klient powinien niezwłocznie zaprzestać posługiwania się Dokumentacją lub Treścią Cyfrową pod rygorem dochodzenia od Klienta odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie warunków licencji.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. BARG przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. BARG poinformuje o zmianie Regulaminu Klienta, który uprzednio zaakceptował regulamin, w terminie co najmniej 3 dni przed jego zmianą – za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 2. Prawem właściwym dla sporów wynikłych w związku z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.
 3. W przypadku sporów z Przedsiębiorcą, Sądem właściwym jest Sąd siedziby BARG.